DigiDoc kasutustingimused

Järgnevad kasutustingimused DigiDoc tarkvara kasutamiseks on uuendatud viimati 23.01.2017. DigiDoc-il on õigus omal äranägemisel igal ajal käesolevaid kasutustingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud tingimused teenuse keskkonnas ja veebilehel. Teenuse kasutaja vastutab kasutustingimustes tehtavate muudatustega kursis olemise eest. Teenuse jätkuv kasutamine pärast kasutustingimustesse muudatuste tegemist tõlgendatakse DigiDoc-i poolt muudatustega nõustumiseks.
Kui kasutustingimuste eestikeelse ja ingliskeelse versiooni vahel erineb lahknevusi, loetakse prevaleerivaks ingliskeelne versioon.

1 Mõisted

Teenuse pakkuja– "Estina" Ltd, Paupio st. 46, Vilnius, registrikood - 301549834, käibemaksukohuslase number LT100004499110, registreeritud Leedu Riikliku Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete registris koodiga P5693.

Kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab DigiDoc dokumentide allkirjastamise portaali (edaspidi Portaal) dokumendile digiallkirja lisamiseks. Kasutaja või Klient viitab samale isikule.

Teenused - Kasutajale kättesaadav Portaali funktsionaalsus.

Kasutajakonto – kasutaja profiil, mis on ühendatud Kasutaja dokumentide repositooriumiga. Iga kontoga on seotud üks isik, kel on ainuisikuline ligipääs antud konto kaudu Teenusele.

eIDAS Regulatsioon – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014 , e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul.

Kasutustingimused – kehtiv versioon DigiDoc Teenuste Kasutustingimustest.

2 Üldsätted

2.1 Käesolevate kasutustingimustega sätestatakse üldised kasutustingimused DigiDoc Dokumentide allkirjastamise portaali kasutamiseks.

3 Tingimused

3.1 Portaali üles laadides, Portaalist alla laadides või vahendades dokumente Portaalis või kasutades Portaali teistel viisidel nõustub Kasutaja eranditult kõikide siin väljatoodud kasutustingimustega. Kasutustingimused moodustavad õiguslikult siduva lepingu Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel.

3.2 Kui Kasutaja ei nõustu käesolevate Kasutustingimuste kõigi tingimustega, ei ole Kasutajal õigust Portaali kasutada. Juhul, kui Kasutaja siiski jätkab Portaali kasutamist, eeldatakse, et ta on nõustunud kõigi siin toodud Kasutustingimustega.

3.3 Teenusepakkujal on õigus muuta ja täiendada käesolevaid Kasutustingimusi igal ajal, avaldades muudetud Kasutustingimused. Kasutaja vastutab, et on teadlik Portaali Kasutustingimustes tehtud muudatustest. Teenuste jätkuv kasutamine Kasutaja poolt pärast Kasutustingimustesse muudatuste tegemist tõlgendatakse Teenusepakkuja poolt Kasutaja poolseks muudatustega nõustumiseks.

3.4 Teenusepakkuja võib ühepoolselt ilma eelneva teavituseta piirata või lõpetada Kasutajale Portaalile ligipääsu juhul, kui Kasutaja on rikkunud Kasutustingimustes kehtestatud tingimusi ja/või ohustab Portaali kättesaadavust või turvalisust.

3.5 Teenuse Kasutaja on vastutav Portaali isikutuvastuse meetodite turvalise ja mõistliku kasutamise eest. Kui Kasutajal on alust arvata, et kolmandad isikud võivad olla saanud ligipääsu Kasutaja kontole, on Kasutaja kohustatud sellest viivitamatult teada andma DigiDoc-ile e-posti aadressil support@digidoc.ee. Mitte mingil juhul ei tohi Kasutaja anda kolmandatele isikutele ligipääsu enda kasutajakontole Portaalis.

3.6 Oluliste asjaolude või käesolevate Kasutustingimuste rikkumisel eelnevalt Teenusepakkujaga erikokkulepet sõlmimata võib Teenusepakkuja ilma eelneva teavituseta peatada Kasutaja ligipääsu Kasutajakontole.

3.7 Kasutaja kommentaarid, märkused ja muudatusettepanekud teenuse, selle kvaliteedi ja parendamise kohta on oodatud e-posti aadressile info@digidoc.ee. Teenusepakkuja ei kohustu neid rakendama ega täitma välja arvatud juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud.

4 Isikuandmete töötlemine

4.1 Teenuse kasutaja vastutab, et Portaali Kasutajaks registreerumisel esitatud andmed on õiged. Juhul, kui andmed muutuvad, peab Kasutaja vastavaid andmeid ise uuendama. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse kasutajale ega kolmandatele osapooltele ebaõigetest andmetest tekitatud kahjude eest.

4.2 Teenusepakkujal on õigus koguda, korrastada ja töödelda Kasutaja poolt Portaali kasutamisel otse või kaudselt tekkinud andmeid. Kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult Kasutustingimustes väljatoodud viisil.

4.3 Kasutaja isikuandmeid kasutatakse Kasutaja isikusamasuse tuvastamisel Teenusele ligipääsu lubamisel, Teenuse kasutamisel ja Teenuse kasutamisega seotud tegevustes.

4.4 Kasutaja isikuandmeid käideldakse vastavalt Leedu Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusele ja teistele Leedu Vabariigi isikuandmete töötlemist ja kaitsmist reguleerivatele seadustele. Teenusepakkuja rakendab tehnilisi ja organisatoorseid meetodeid tagamaks isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4.5 Teenusepakkuja võib statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid, mis ei ole otseselt seotud Portaali Kasutajatega, näiteks info pakutavate teenuste osas. Selliseid statistilisi andmeid võidakse koguda ja töödelda vaid viisil, mis ei avalda Kasutajate isikut ega isikuandmeid.

4.6 Kasutajate isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui vajalik. Isikuandmed, mis on esitatud konto loomise ajal, säilitatakse konto omamise perioodil ja ühe aasta ulatuses pärast seda, kui Kasutaja on lõpetanud Teenuse kasutamise. Andmed, mida vastavalt seadusandlusele tuleb säilitada kauem, säilitatakse seaduses ettenähtud aja. Kui isikuandmete säilitamine ei ole enam vajalik, hävitatakse isikuandmed ohutult.

4.7 Kasutajal on õigus igal ajal soovi korral tutvuda oma isikuandmetega, mida Teenusepakkuja omab ja teada saada, kuidas neid andmeid töödeldakse. Kasutajal on õigus nõuda ebakorrektsete, osaliste või valede andmete parandamist ning on õigus peatada isikuandmete kasutamine juhul, kui andmeid ei töödelda seaduses ja käesolevas Kasutustingimustes sätestatud viisil.

4.8 Kasutaja isikuandmeid kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel reklaamimaks Teenusepakkuja poolt pakutavaid Teenuseid.

4.9 Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja tegude eest, mis paljastavad Kasutaja isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele. Portaali üleslaetud ja Portaalis hallatavad dokumendid on kättesaadavad üksnes Kasutajale ja osapooltele, kellele Kasutaja on võimaldanud ligipääsu dokumendi sisuga tutvumiseks ja/või allkirjastamiseks. Kasutaja on teadlik, et kutsudes teisi osapooli dokumenti allkirjastama või võimaldades neile dokumendile ligipääsu, annab ta neile õiguse dokumendi sisuga tutvuda, seda allalaadida ja näha dokumendi allkirjastajate nimekirja (sealjuures ka allkirjastama oodatud isikute nimekirja) ja ligipääsu kogu infole, mis tekib dokumendi digiallkirjastamisel ja verifitseerimisel.

4.10 Kasutaja annab Teenusepakkujale nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi teabe vahetuseks, info edastamiseks ja teenuse osutamiseks.

5 Teenusepakkuja õigused ja kohustused

5.1 Teenusepakkuja vastutab, et dokumentide digitaalse allkirjastamise protseduurid vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 910/2014 (eIDAS).

5.2 Teenusepakkuja tagab, et Kasutaja kasutab Portaalis kvalifitseeritud ajatempleid.

5.3 Teenusepakkuja ei kontrolli Kasutaja poolt Portaali üles laetavate dokumentide sisu. Dokumentide sisu eest vastutab Kasutaja.

6 Teenuse tingimused

6.1 Portaalis osutatav Teenus on tasuta, välja arvatud Teenuse need osad, mille osas on tasu eraldi määratud ja mille tasuliseks kasutamiseks sõlmitakse leping Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel.

6.2 Juhul, kui Teenust osutatakse tasu eest, teavitatakse sellest Kasutajat ning Kasutaja peab selgelt väljendama oma nõusolekut Teenust tasu eest kasutada. Teenusepakkuja täpsustab hinna, teenuse kättesaadavuse ja maksetingimused. Need lisatingimused Teenuse kasutamiseks (näiteks info tasulise paketi kohta) on lahutamatu osa Kasutustingimustest kui Kasutaja on avaldanud soovi Teenuseid tasu eest tarbida.

6.3 Teenusepakkujal on õigus piirata või lõpetada Kasutaja ligipääs Teenusele juhul, kui Kasutaja ei ole tasunud nimetatud teenuse eest kokkulepitud summat või ei ole makse mingil muul põhjusel teostatud.

6.4 Tasuliste teenuste paketid on ettemaksupõhised ja Kasutaja tasub nende eest kasutades krediitkaarti. Ettemaksu ei tagastata. Kasutaja võib tasulise teenuse tarbimise katkestada ükskõik mis ajahetkel säilitades ligipääsu tasulistele teenustele seniks, kuni lõppeb ettemaksu alusel tagatud ligipääs tasulistele teenustele.

6.5 Juhul kui Kasutaja uuendab oma tellimust Teenusele olemasolevast teenusepaketist kallimale paketile, kuid Kasutajal on veel kehtiv tellimus tasulisele teenusele soodsamas paketis, koostatakse Kasutajale esimene arve olemasoleva ja uue paketi maksumuste vahe ulatuses. Olemasolevast paketist odavama või tasuta paketile üleminemisel tasaarveldust ei teostata.

6.6 Teenusepakkuja pingutab, et Portaal ja selle Teenused oleksid 24h ööpäevas 7 päeva nädalas kättesaadavad.

6.7 Teenusepakkuja ei vastuta ega kompenseeri Portaali rikete või tarkvaraliste vigade tõttu Kasutajale tekkinud otsest või kaudset kahju ja/või saamata jäänud tulu. See punkt ei kehti juhul, kui Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel on sõlmitud eraldi kokkulepe vastutuse ulatuses.

6.8 Juhul kui Teenusepakkuja planeerib hooldus- või muid töid, mille vältel Portaal on ajutiselt Kasutajale kättesaamatu, teavitab Teenusepakkuja sellest eelnevalt Kasutajaid.

6.9 DigiDoc on piiranud maksimaalset dokumentide mahtu Portaalis ühe kasutaja kohta. Samuti võib DigiDoc limiteerida üleslaetavate dokumentide mahtu. Piirangute tasemeid ja ulatusi saab määrata ja oma äranägemise järgi muuta DigiDoc. Igasugustest muudatustest teavitatakse eelnevalt Kasutajat.

6.10 Kasutaja vastutab enda dokumentide säilitamise ja arhiveerimise eest ise välja arvatud juhtudel, kui ta on ostnud dokumentide täiendava säilitamise tasulise teenuse. Kui Kasutaja nimetatud teenuse eest ei tasu, on DigiDoc kohustatud Kasutaja andmeid säilitama minimaalselt kuue kalendrikuu ulatuses. Pärast seda perioodi ei ole DigiDoc kohustatud andmeid säilitama ning andmete taastamine ei pruugi olla võimalik. Enne andmete kustutamist teavitatakse Kasutajat sellest e-posti teel ning Kasutajal on võimalik teha oma andmetest ise varukoopiad.

6.11 Kasutajatuge pakutakse e-posti aadressi support@digidoc.ee teel.

7 Andmete turvalisus

7.1 Teenuse pakkumisel kasutatakse 256 bitilist krüpteerimist ja TLS ühendust. Kõik andmed salvestatakse andmekeskustes, mis on sertifitseeritud ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ja PCI DSS Level 1 standarditele vastavana. Kõiki andmeid salvestatakse ja töödeldakse Euroopa Liidus. Andmete krüpteerimisel kasutatakse AES-256 algoritmi.

8 Autoriõigused

8.1 Kasutajale jääb alati kogu intellektuaalomandi õigus sisule, mis Kasutaja Teenusesse üles laeb. Teenusepakkuja ei nõua kunagi sellele intellektuaalomandile õigust, ligipääsu; samuti ei nõua Teenusepakkuja õigust lugeda või kasutada Kasutajate poolt loodud sisu ega anna kolmandatele osapooltele ligipääsu sisule välja arvatud erandjuhtudel, kui ligipääsu nõutakse kohtu loal.

9 Lepingulise suhte lõpetamine

9.1 Teenusepakkujal on õigus osaliselt Teenuse pakkumine lõpetada või anda Teenuse haldamise õigus üle kolmandatele osapooltele teavitades sellest Kasutajaid ette vähemalt kuus kuud. Kasutajatele, kes on soetanud endale tasuliste teenuste kasutamise õiguse, mis kestab kauem kui kuus kuud, tagastatakse ettemaks nende kuude eest, mil Teenusepakkuja teenust enam ei osuta.

9.2 Kasutajad võivad igal hetkel enda tellimuse tühistada ja teenuse tühistus hakkab kehtima koheselt. Kasutajale jääb ligipääs tasulistele Teenustele tasutud ettemaksu ulatuses, ligipääs dokumentidele kolme kuu ulatuses alates tasulise teenuse lepingu lõppemisest. Ühegi teenuse eest tasutud raha ei tagastata.

10 Intellektuaalne omand

10.1 Kasutaja nõustub, et Teenusepakkuja omab kõiki DigiDoc toodete ja teenuste autoriõigust ja intellektuaalset omandit (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, informatsiooni, dokumente, logosid, tarkvara ja teenuseid). Kasutajal ei ole õigust DigiDoc Portaali kopeerida, levitada ega Portaali põhjal luua uusi tooteid või teenuseid. See reegel ei kohandu dokumentidele, mis on Kasutaja poolt üles laetud.

10.2 Kaubamärke, nagu logod ja brändinimed, on lubatud kasutada kolmandatel osapooltel vaid Teenusepakkuja kirjalikul nõusolekul.

11 Teenusepakkuja vastutus

11.1 DigiDoc ei vastuta Teenuse valest või asjatundmatust kasutamisest tingitud Portaali rikete või Portaali plaaniliste hooldusaegade tagajärjel tekkida võiva kahju eest.

11.2 DigiDoc ei ole vastutav ühegi otsese või kaudse saamata jäänud tulu eest, mis võib olla põhjustatud Portaali kättesaamatuse või tõrke tõttu.

11.3 Kasutaja on vastutav sisu eest, mis ta Teenusesse üles laeb. Kasutaja vastutab, et talle kuuluvad üles laetud materjali autoriõigused või muud intellektuaalomandi õigused üleslaetud sisule või on tal muu õiguslik alus sisu lisamiseks ja jagamiseks Portaalis. Kui Kasutaja on mõistetud süüdi sensitiivse, ebaseadusliku või varastatud informatsiooni Portaali üleslaadimises ja jagamises, mis võib olla põhjustanud kahju, on DigiDoc-il õigus Kasutaja konto peatada ja/või kustutada ilma eelneva hoiatuseta.

11.4 Teenusepakkuja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud vääramatu jõu ajal Teenuse piiratud kättesaadavuse ning teiste rikete tõttu, mis Teenusepakkuja poolt mittekontrollitavas keskkonnas ja mis takistavad Kasutajatel DigiDoc Teenuste tarbimist.

11.5 Teenusepakkuja ei paku mingil moel õigusalast nõu, ei esita õigusalaseid arvamusi ega anna õigusalaseid soovitusi.

12 Lõppsätted

12.1 Kõik erimeelsused ja vaidlused Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel antud Kasutustingimustes püütakse lahendada heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

12.2 Kui mõni käesoleva Kasutustingimuse reegel, punkt, lause või fraas on tunnistatud kehtetuks või seadusega vastuolus olevaks, ei mõjuta see teiste reeglite, punktide, lausete ega fraaside kehtivust.